start

Informacja naukowa

Punkt Informacji Naukowej

38-400 Krosno, Rynek 1 (I piętro)

tel. 13 43 755 48

e-mail    wmb@pwsz.krosno.pl 

 

Punkt Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ obsługuje wszystkich zainteresowanych, w oparciu o katalogi biblioteczne i elektroniczne źródła informacji.

 

Zadania OIN:

 • Informacja o zbiorach Biblioteki PWSZ na podstawie katalogu elektronicznego.
 • Wyszukiwanie informacji z baz danych gromadzonych przez Bibliotekę.
 • Udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych.
 • Pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury na konkretny temat.
 • Lokalizacja materiałów źródłowych w bibliotekach krajowych.
 • Prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Prowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w celu zapoznania ich z dostępnymi źródłami informacji naukowej.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Źródła darmowych e-booków

Polskie

Wolne Lektury   http://wolnelektury.pl

- biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska. Udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Utwory są opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach. Można je zgodnie z prawem , bezpłatnie przeglądać, ściagać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

 

Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl

- cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Są to książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a posiadające wartość naukową i edukacyjną.

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona  http://polona.pl

- udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Korzystanie  jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. CBN umożliwia przeszukiwanie treści publikacji, kopiowanie całości lub fragmentów, a także zapisanie publikacji na swoim komputerze.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl

- zasoby współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. FBC bazuje na opisach publikacji cyfrowych dostępnych w bibiotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujacych z FBC.

 

Zagraniczne

Europeana http://europeana.eu

- europejska, multimedialna biblioteka cyfrowa. Dostęp do milionów książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, obrazów i filmów z bibliotek narodowych i instytucji kulturalnych z państw członkowskich UE.

 

Project Gutenberg http://gutenberg.org

- inicjatywa polegająca na umieszczaniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej

 

Open Library  http://openlibrary.org/

-Internetowy katalog książek oraz e-książek. Zawiera informację o ich lokalizacji w bibliotekach, umożliwia również przeglądanie, pobieranie i czytanie e-booków.

 

E-źródła informacji

Wyszukiwarki i katalogi  
Altavista  
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)  
Galaxy  
PSIgate  
Scirus  
SciCentral nauki ścisłe, medyczne, inżynierskie
Complete Planet  
Google Scholar  
Digital Librarian  
Infomine  
Academicinfo  
Find Articles  
World Digital Library  
WorldCat  
Bielfeld Academic Search Engine  Wyszukiwarka artykułów naukowych dostępnych w Internecie
World Bank  Katalog wydawnictw Banku Światowego
Herbarz  Największy na świecie internetowy herbarz, zawiera ponad 15,000 herbów z całej Europy.
 Genamics JournalSeek  wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie
Mednar Wyszukiwarka medyczna
MasterKey Index Data wyszukiwarka zasobów naukowych

 

Encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy  

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

 

Słownik Języka Polskiego PWN

 

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

 

 Ling.pl

 

 Cambridge Dictionaries Online

 

 Leksykon medyczny

 

 Słownik medyczny polsko - angielski, angielsko - polski

 

 OnlineLook Dictionary Search

 

 Słownik synonimów języka polskiego

 

Wielojęzyczny słownik metalurgiczny

 

Encyklopedia PWN

 

Encyklopeida Britanica

 

Wirtualny Atlas Historyczny

 

Internetowt Atlas Polski

 
Kartografia mapy i plany w Sieci

Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

 
ARTCYCLOPEDIA encyklopedia malarstwa światowego

 

 Polskie Bazy Danych

Baza Dziedzina Rodziaj
AGRO ochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodnicze bibliograficzno-abstraktowa
Atlas Ssaków Polski ochrona środowiska faktograficzna
Atlas Płazów i Gadów Polski ochrona środowiska faktograficzna
Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) spisy ludności (ewidencje, wykazy, kartoteki)  
BAZTECH nauki techniczne bibliograficzno-abstraktowa
BazTOL nauki techniczne faktograficzna
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa OIN IERiGŻ ekonimia, ekonomika rolnictwa bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 r. ( PAN w Warszawie ) nauki geograficzne: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej,ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. bibliograficzna
BIMET nauki techniczne bibliograficzno-abstraktowa
Centralna Baza Danych Geologicznych  zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.  
Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych  zbiór danych geologicznych, hydrogeologicznych, hydrochemicznych i hydrodynamicznych o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych.  
EDUKATOR baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie bibliograficzna
EKO-TECH (IBMER) ochrona środowiska w regionach rolniczych bibliograficzna
Film szczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach  
Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych  
Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD  księgi metrykalne i stanu cywilnego przechowywane we wszystkich archiwach państwowych i części Archiwach Archidiecezjalnych  
 IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)  nauki rolnicze, leśnictwo  bibliograficzna
 Библиотека Максима Мошкова
literatura w języku rosyjskim pełnotekstowa
iSybisław baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego bibliograficzna
Inwentarze zespołów archiwalnych( IZA) system zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej, kartograficznej.  
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)  interdyscyplinarna  faktograficzna
 Mapa Hydrogeologiczna Polski  baza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra lub też poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę  
Mapa obszarów zagrożona podtopieniami    
Monitoring Wód Podziemnych  baza danych zawierająca charakterystykę punktów badawczych, wyniki pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz wyniki analiz chemicznych wód podziemnych  
Instytut Botaniki (PAN w Krakowie) botanika bibliograficzna
POLMIC Polskie Centrum Informacji Muzycznej  
Polska Bibliografia Literacka  nauki humanistyczne  bibliograficzna
Polski Komitet Normalizacyjny   Normy
PEDAGOG pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne bibliograficzna
PROWEB baza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury, ekologii, kultury fizycznej, sportu oraz innych dyscyplin naukowych. Tworzona przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie od 2005 r. bibliograficzna
PROWEB pedagogika, psychologia, literatura, ekologia, kultura fizyczna, sport bibliograficzna
i pełnotekstowa
SAWIOS metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości Bibliograficzno-abstraktowa
Młodzieżowa Akademia Siatkówki Siatkówka - konspekty zajęć: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna  
Spis zespołów archiwalnych SEZAM zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych.  
SPORT bibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1990 r.  (baza Biblioteki AWF w Poznaniu)
bibliograficzna
SPORT bibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1990 r.  (baza Biblioteki AWF we Wrocławiu)
bibliograficzna
SPORT bibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1969 r.  (baza Biblioteki AWF w Krakowie)
biblioraficzna
SPOR bibliografia zawartości polskich czasopism
z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki   (baza Biblioteki AWF w Wazawie)
bibliograficzna
Substancje niebezpieczne lista substancji niebezpiecznych wraz z podstawowymi danymi fizykochemicznymi  
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) rolnictwo, przemysł spożywczy oraz leśną gospodarkę niedrzewną bibliograficzno-abstraktowa
SYMPO materiały konferencyjne bibliograficzna
System Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL) rolnictwo, przemysł spożywczy, leśnictwo, rybactwo, rybołówstwo morskie, ekonomika rolnictwa, ochrona środowiska, upowszechnianie wiedzy rolniczej. bibliograficzno-abstraktowa
Urząd Patentowy RP   Patenty

 

Zagraniczne bazy danych

Baza
Dziedzina Rodzaj
Open J-Gate biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo Serwis czasopism naukowych dostępnych bez opłat.
DOAJ architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia pełnotekstowe czasopisma naukowe dostępne bez opłat.
Polish Scientific Journal Contens nauki przyrodnicze bibliograficzna
PubMed  nauki biomedyczne  bibliograficzno- abstraktowa
MEDICAL MATRIX medycyna

bibliograficzno-abstraktowa

MedlinePlus medycyna  pełnotekstowa
The Merck Manual of Medical Information medycyna pełnotekstowa
Matematyka nauki matematyczne pełnotekstowa
MATH nauki matematyczne abstraktowa
Medical Student.com medycyna bibliograficzno- abstraktowa, pełnotekstowa
Digital Mathematics Library nauki matematyczne pełnotekstowa
Biblioteka Augustana dzieła pisarzy, poetów, filozofów w oryginalnych językach  
Manuscriptorium europejska biblioteka cyfrowa manuskryptów  
esp@cenet dokumenty patentowe Europejskiego Urzędu Patentowego  
     

 

----------------------------------------------------------------------------------

Katalogi bibliotek w Polsce

 

NUKAT - Narodowy uniwersalny katalog centralny

KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

BN - Katalogi Biblioteki Narodowej

POLANKA - Katalogi Bibliotek Anglistycznych

FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

BJ - Katalog Biblioteki Jagiellońskiej

PBI - Polska Biblioteka Internetowa

PBC - Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

ABC - Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Katalog Czasopism Kulturalnych

AGH udostępnia czasopisma w sieci

Uwaga studenci studiów inżynierskich !!!!

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2011 roku w sieci dostępne są bez ograniczeń treści artykułów zamieszczanych w czasopismach Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Obecnie można korzystać z  zasobu czasopism, który jest dostępny na stronach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej oraz Biblioteki AGH.

Tytuły udostępnione:

 • Automatyka (2005-)
 • Computer Science (2005-)
 • Decision Making in Manufacturing and Services (2007-)
 • Ekonomia Menedżerska (2007-)
 • Elektrotechnika i Elektronika (2005-)
 • Geodezja (2005-)
 • Geologia (2005-)
 • Geomatics and Environmental Engineering (2007-)
 • Górnictwo i Geoinżynieria (2005-)
 • Inżynieria Środowiska (2005-2006)
 • Mechanics (2005-2009)
 • Mechanics and Control (2010-)
 • Metallurgy and Foundry Engineering (2005-)
 • Opuscula Mathematica (2005-)
 • Studia Humanistyczne (2005-)
 • Telekomunikacja Cyfrowa-Technologie i Usługi (2005-)
 • Total Logistic Management (2008-).
 • Wiertnictwo, Nafta, Gaz (2005-)
 • Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (2005)

Źródło: AGH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito