start

Kalendarz akademicki

 

 

Zarządzenie nr 25/19
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
28 czerwca 2019 r.
w sprawie:
organizacji roku akademickiego 2019/2020

 
§ 1

Ustalam następujący porządek roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie:

30 września 2019
31 stycznia 2020 r. – semestr zimowy
30 września – 22 grudnia - zajęcia dydaktyczne
23 grudnia – 6 stycznia    - przerwa świąteczna
7 stycznia – 31 stycznia - zajęcia dydaktyczne
1 luty – 12 luty - zimowa sesja egzaminacyjna

13 lutego - 19 lutego 2020 r. – przerwa międzysemestralna

27 lutego
30 września 2020 r. – semestr letni
20 lutego – 26 lutego - poprawkowa sesja egzaminacyjna
27 lutego – 8 kwietnia - zajęcia dydaktyczne
9 kwietnia – 15 kwietnia - przerwa świąteczna
16 kwietnia – 19 czerwca - zajęcia dydaktyczne
20 czerwca – 30 czerwca    - letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 30 września - przerwa wakacyjna
1 września – 15 września - poprawkowa sesja egzaminacyjna
16 września – 30 września 2020 r. – okres ten jest przeznaczony na załatwianie spraw organizacyj¬nych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, w tym wpisów na rok akademicki 2020/2021.

                                                                                                
§ 2
W semestrze zimowym zajęcia na studiach stacjonarnych w dniu 30 (czwartek) stycznia 2020 r. będą zajęciami poniedziałkowymi.

                                                                                                 § 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.

                                                                                                 § 4
Na wniosek dyrektora instytutu rektor może ustalić inne niż wymienione wyżej terminy zajęć i egzaminów dla poszczególnych specjalności, typów lub roczników studiów.

                                                                                                 § 5
Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym lub dwutygodniowym (tydzień A i tydzień B) i powinny być rozłożone w miarę możliwości równomiernie w semestrze.

                                                                                                 § 6
Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.

                                                                                                 § 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 września 2020 r.

                                                                                                 § 8
Z dniem 30 września 2019 roku traci moc zarządzenie nr 21/18 Rektora PWSZ w Krośnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito