start

Trzy kampusy


Baza dydaktyczna i administracyjna PWSZ w Krośnie obejmuje obiekty przekazane uczelni przez Województwo Podkarpackie i Miasto Krosno. W wyniku działalności inwestycyjnej realizowanej dokonano adaptacji obiektów do planowanych funkcji dydaktycznych i administracyjnych.

 Rektorat PWSZ w Krośnie

 Rektorat PWSZ w Krośnie

 

Zespół obiektów dydaktycznych przy ul. Kazimierza Wielkiego
W skład kompleksu dydaktycznego wchodzą cztery budynki, z których trzy posiadają wybitne walory historyczne i architektoniczne.

 W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 przekazanym uczelni przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2000 roku, mieściła się dawna Szkoła Podstawowa nr 2. Zanim budynek przejęła uczelnia, przez 7 lat był nieczynny i popadał w ruinę. W latach 2001-2002 uczelnia wykonała remont kapitalny: wzmocniono fundamenty i ściany nośne, przystosowano gmach do potrzeb dydaktycznych. Oddana została do użytku aula ze 160 miejscami i kompletnym wyposażeniem audiowizualnym.

Budynki dydaktyczne PWSZ w Krośnie

Budynek dydaktyczny przy ul. Kazimierza Wielkiego 4

 

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 to dawna siedziba Szkoły Podstawowej nr 1. Przekazany został uczelni w 2000 roku przez gminę Krosno. To najstarszy budynek z tradycją XVII-wieczną. W nim mieściło się krośnieńskie kolegium jezuickie. W momencie przejęcia przez PWSZ obiekt nadawał się jedynie do kapitalnego remontu, który został przeprowadzony w latach 2003-2005. Po wzmocnieniu fundamentów i ich izolacji oraz wykonaniu nadbudówki z nowym dachem i przystosowaniu do potrzeb studentów i pracowników stał się nowoczesnym budynkiem dydaktycznym. Studenci i wykładowcy szczególnie cenią sobie atmosferę, swoisty genius loci, której źródłem jest bogata przeszłość tego miejsca.
 
PWSZ w Krośnie
Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 8

W dwóch budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 6A i 6B otrzymanych w 2000 roku od gminy Krosno mieścił się wcześniej Zespół Szkół Zawodowych. Obiekt w 2001 roku został odremontowany i na nowo wyposażony w sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny.
 
W 2010 roku PWSZ w Krośnie rozpoczęła realizację projektu Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości kształcenia w regionie w wyniku rozbudowy i wyposażenia obiektów PWSZ w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schemat A – Szkolnictwo wyższe). Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. I etap obejmie rozbudowę i przebudowę budynków kampusu przy ul. Wyspiańskiego 20, realizacja II etapu rozbudowę i przebudowę budynków dydaktycznych dla Zakładów Budownictwa, Energetyki i Pielęgniarstwa przy ul. Kazimierza Wielkiego 6.
 
Pwsz w Krośnie

 Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 6

 

Zespół obiektów dydaktyczno-sportowych przy ul. Wyspiańskiego 20
W skład kompleksu dydaktycznego wchodzą dwa budynki dydaktyczne i zespół obiektów sportowych. Na przekazanym w 2000 roku przez Zarząd Województwa Podkarpackiego terenie znajdowały się również: szkoła powszechna, która ze względu na stan techniczny nadawała się jedynie do wyburzenia, i stara szkoła podstawowa, której budynek poddano remontowi generalnemu. Proces inwestycyjny przebiegał w latach 2000-2002. Odremontowane budynki zostały przeznaczone na działalność dydaktyczną Instytutów: Politechnicznego i Kultury Fizycznej.


Zakończenie procesu inwestycyjnego pozwoliło zapewnić studentom i pracownikom komfortowe warunki nauki i pracy. Instytut Politechniczny otrzymał zespół pracowni komputerowych i specjalistycznych ze stałym dostępem do Internetu.
Najbardziej nowoczesny w Krośnie kompleks sportowy obejmuje halę sportową, sale do gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki sportowej, salkę do tenisa stołowego i siłownię. Na początku 2002 roku do użytku został przekazany klub studencki. Bezpośrednie sąsiedztwo ze Szkołą Podstawową nr 12 oraz Gimnazjum nr 5 umożliwia nauczycielom i studentom współpracę dydaktyczną i realizację praktyk pedagogicznych.

 

 Pwsz w Krośnie

Bydynek przy ul. Wyspiańskiego 20 w Turaszówce

 

Budynek przy Rynku 1 i 1a

W 2010 roku oddano do użytku budynki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie mieszczące się w samym sercu krośnieńskiego rynku. W przepięknie odremontowanej kamienicy „Pod zegarem” Budynek Rektoratu - Rynek 1mieszczą się biura rektorów, kancelaria, działy kwestury i kadr, promocji i rozwoju uczelni, dział techniczno-gospodarczy oraz sala obrad Senatu. 

Budowa nowego budynku biblioteki uczelnianej została również ukończona. Zdając sobie sprawę z roli biblioteki szkoły wyższej w Krośnie przyjęto założenie, że Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej powinna stworzyć właściwe, nowoczesne warunki do pracy naukowej i studiowania, a jednocześnie być ośrodkiem informacji naukowej umożliwiającym obsługę użytkowników z własnej uczelni, miasta i regionu. W wypożyczalni i czytelni wprowadzony wolny dostęp do półek umożliwia czytelnikowi bezpośredni kontakt ze zbiorami bibliotecznymi, gwarantując swobodne przeglądanie i wybór materiałów. W czytelni dla użytkowników przeznaczono 60 miejsc oraz 40 stanowisk komputerowych. Tu można korzystać z Internetu, baz danych oraz z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki (ISI Web of Knowledge, Science Direkt, Springer, EBSCO Publishing). Czytelnicy gazet i czasopism mają zapewnione także dogodne warunki, natomiast korzystający ze zbiorów audiowizualnych kameralne miejsce, w którym - nie przeszkadzając innym - mogą przesłuchać CD czy obejrzeć film na DVD. Nowoczesna architektura, przestrzeń, estetyczne i funkcjonalne wyposażenie  decydują o tym, że biblioteka nie pełni jedynie funkcji wypożyczalni, ale jest miejscem, w którym chce się być, spędzać czas, korzystając z gazet i czasopism lub „nawigując po sieci”.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
 
 PWSZ w Krośnie
Biblioteka

 

Kampus Techniczny przy ul. Dmochowskiego

Nieruchomość przekazana uczelni w 2001 roku przez gminę Krosno to pozostałość po Zespole Szkół Rolniczych. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na adaptację budynków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w KrośnieProjekt został zrealizowany w okresie od października 2009 r. do września 2011 r. W październiku 2011 udostępniono studentom trzy budynki dydaktyczno-badawcze wchodzące w skład Kampusu Technicznego uczelni. W ramach tego etapu projektu, przebudowano i wyposażono istniejące obiekty, w tym m.in.: wykonano amfiteatralną aulę wraz z zapleczem, salę wykładową na 100 osób oraz 8 sal laboratoryjnych i 9 pracowni dydaktycznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt badawczy do laboratoriów, ostatnie dostawy wyposażenia miały miejsce w pierwszym kwartale 2012 r. Na terenie Kampusu powstały parkingi i drogi dojazdowe oraz odrestaurowano park z zabytkowym drzewostanem.

 Pwsz w Krośnie inwestycje

 Przebudowa i adaptacja obiektów przy ul. Dmochowskiego

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito