start

Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji

Studia podyplomowe
Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1300 zł za semestr
Forma: studia doskonalące

Ogólna charakterystyka studiów
Studia doskonalące z zakresu wychowania przez sztukę obejmują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarach sztuk niezbędnych dla wychowania współczesnego człowieka. Obszar wczesnej edukacji rozumiany jest tu jako edukacja poziomu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wychowanie przez sztukę jest tu kontynuacją myśli Herberta Reada – słynnego teoretyka i twórcy wychowania przez sztukę, który głosił, że człowiek nie może żyć i rozwijać się bez kontaktu z różnymi formami sztuki. Dlatego w programie studiów znalazło się możliwie najwięcej obszarów, jak: literatura, taniec, teatr, sztuki plastyczne, ceramika i rzeźba oraz muzyka. Okres wczesnej edukacji i szkoły podstawowej to czas, w którym wychowanek potrzebuje wielu różnorodnych inspiracji oraz, w którym on sam jest najbardziej spontaniczny w swej aktywności. Współczesny pedagog powinien wykorzystać te właściwości podopiecznych, doskonaląc umiejętność pracy i zabawy z dzieckiem w tych obszarach jego osobowości.

Adresatem dokształcających studiów podyplomowych Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji są osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: wychowawcy przedszkola, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela polonista, pedagoga szkolnego, logopedy, terapeuty zajęciowego, bibliotekarza.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów, absolwent uzyskuje kompetencje i doskonali umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu różnych obszarów sztuki, a w szczególności:
1) umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pozawerbalnych metod pracy z tekstem literackim;
2) prowadzenia i organizowania zajęć teatralnych z dziećmi;
3) prowadzenia zajęć ruchowych, rytmicznych i tanecznych z dziećmi;
4) rozwijania umiejętności tworzenia i odbioru sztuk plastycznych;
5) w wąskim zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu biblioterapii, choreoterapii, dramy;
6) umiejętności wykonania prostych form ceramicznych i rzeźby;
7) umiejętności nauki śpiewu oraz wyboru i rozumienia utworów muzyki klasycznej;
8) wprowadzania wychowanka w obszar sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo.
Cel studiów:
Uczestnicy studiów kształcą i doskonalą umiejętności odbioru i tworzenia różnych form sztuki niezbędnych w pracy z młodszymi i starszymi dziećmi. Ukończenie studiów podyplomowych Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji ułatwi między innymi:
integrowanie treści przedmiotów artystycznych i języka polskiego;
pozwoli na wprowadzanie różnych form sztuki do działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych;
ułatwi rozwiązywanie zaburzonych relacji rówieśniczych i osobowościowych wychowanków poprzez umiejętne wykorzystywanie aktywności twórczej;
rozwój twórczej postawy.
Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji po odbyciu studiów będzie przygotowany do pracy na poziomie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i klas IV – VI szkoły podstawowej w zakresie wykorzystania różnych sztuk w procesie wychowawczym.
Zasady rekrutacji słuchaczy podyplomowych studiów: Muzyka i taniec we wczesnej edukacji
Wymagania wstępne: ukończone studia licencjackie lub magisterskie
Zasady rekrutacji: zgłoszenie kandydata, wypełnienie niezbędnej dokumentacji, dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, potwierdzający kwalifikacje kandydata do wykonywania zawodu.

Odpłatność za studia 2 600 zł
Kolejne opłaty wynoszą:
2600 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1300 zł
II rata 1300 zł
Rozpoczęcie zajęć: paźdzernik 
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Złożenie wymaganych dokumentów:
 - podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
 - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 - 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.
Kandydat zostanie powiadomiony listem poleconym o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, pok. nr 01, lub drogą pocztową.

Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8
Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01 tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail:

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito