start

Geotechniczne badania podłoża gruntowego i fundamentowanie


Studia podyplomowe
Geotechniczne badania podłoża gruntowego i fundamentowanie

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1500 zł za semestr
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 260 godzin

Charakterystyka studiów:
Problematyka geotechnicznych badań podłoża gruntowego i fundamentowania to ważny etap każdego procesu planowania i wykonania inwestycji budowlanej. Przy obecnym rozwoju budownictwa coraz częściej występuje konieczność posadawiania budynków i budowli na terenach o niekorzystnej budowie geologicznej i złożonych czy skomplikowanych warunkach geotechnicznych, na gruntach słabonośnych. Dlatego bardzo istotna jest specjalistyczna, szczegółowa i aktualna znajomość zagadnień z zakresu geotechniki i fundamentowania. Tą wiedzę i umiejętności praktyczne otrzymacie Państwo wybierając niniejsze studia podyplomowe.

Proponowane studia podyplomowe są nie tylko dla osób, które wiążą przyszłość zawodową z geotechniką i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, ale również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, którzy planują budowę np. domu jednorodzinnego. Prawo nie nakłada na inwestora obowiązku wykonania badań geotechnicznych pod budowę domu jednorodzinnego, ale niekiedy projekt budowlany musi zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Wykonanie badań geotechnicznych pozwoli na uniknięcie problemów, które często występują w trakcie użytkowania budynku: zapadające się fundamenty, pękające ścian itp. Budowa domu na nieznanym podłożu gruntowym może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godz. wykładów i ćwiczeń (audytoryjnych, projektowych, pracowni specjalistycznych, seminariów, laboratoriów i zajęć terenowych).
Podstawowym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specjalistycznymi technikami stosowanymi w badaniach podłoża gruntowego. Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia inżynierskie, magisterskie, licencjackie), którzy chcą poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów rozwiązań problemów geotechnicznych, a także do osób profesjonalnie zainteresowanych w dokształceniu i przygotowaniu się do pracy związanej z badaniami gruntów pod budowę obiektów inżynierii lądowej.
Propozycja tych studiów ma na celu wypromowanie specjalistów doskonale przygotowanych z zakresu najnowszej geotechniki.

Prowadzenie studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie dotyczących geotechniki, począwszy od aspektów prawnych, zasad uzyskania uprawnień geotechnicznych, poprzez pomiary geodezyjne, badania geofizyczne, geotechniczne polowe i laboratoryjne analizy, po wykonawstwo robót geotechnicznych, fundamentowanie.
Zajęcia będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo i pokrewne.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktyczne w zakresie badań podłoża gruntowego dla celów inwestycyjnych, warunków posadawiania obiektów budowlanych. Otrzyma najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i nabędzie umiejętności w zakresie geotechniki, fundamentowania, geodezji, systemów GIS, geofizyki, które powinny być pomocne w późniejszej pracy zawodowej. Słuchacze studiów będą również mieli możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz wykonywania pomiarów terenowych, ćwiczeń laboratoryjnych
i projektów technicznych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

Kolejne opłaty wynoszą:
3000 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1500 zł
II rata 1500 zł

Termin rekrutacji trwa do dnia 30 września 2020 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.


PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA


Miejsce zajęć:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1, pok. 01
38-400 Krosno

pok. nr 01 tel. 13 43 755 18
e-mail:


zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito