start

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Informacje o studiach:

Studia trwają dwa semestry. Obejmują swoim planem 160 godzin zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Zajęcia będą odbywać się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych)  bloków dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu.

Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianych systemów informacyjnych. Swoją wiedzę i umiejętności mogą rozwinąć osoby pracujące lub planujące podjąć pracę na stanowiskach związanych m.in. zarządzaniem,  administrowaniem, planowaniem bądź kontrolą bezpieczeństwa informacji oraz związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem lub gromadzeniem informacji.

Program studiów zakłada kształcenie w dwóch obszarach. Pierwszym są standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poznają m.in. metodologię przeprowadzania audytów w zakresie bezpieczeństwa, metody zarządzania ryzykiem, planowanie ciągłości działania. Zostaną zapoznani z dokumentami traktującymi o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Drugi obszar stanowią rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa, m.in. sposoby tworzenia i administrowania bezpiecznych sieci, systemów operacyjnych oraz zabezpieczeń wielowarstwowych systemów umożliwiających dostęp do baz danych poprzez Internet, a także zagrożenia aplikacji internetowych i metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 
Plan studiów:
IT w strategii przedsiębiorstwa  (20 W)
Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa (10 W)
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT  (6 W, 4 C)
Planowanie Ciągłości Działania  (6 W, 4 C)
Rodzina norm ISO 27001  (15 W)
Ochrona prawna informacji  (15 W)
Podstawy kryptografii (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych  (10 W, 5 L)
Bezpieczeństwo sprzętowe i sieciowe  (15 W, 15 L)
Bezpieczeństwo systemów bazodanowych  (10 W, 10 L)
 
W- wykład, C- ćwiczenia, L- laboratorium

Po ukończeniu  studiów słuchacze uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za studia:
Odpłatność za studia wynosi 2100 zł Istnieje możliwość zapłaty w dwóch  ratach po 1050 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane przed rozpoczęciem każdego semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata – 1050 zł
II rata – 1050 zł

Termin rekrutacji: do 30 września 2020 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 roku


Zasady zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 
Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
- rejestracją kandydatów na studia,
- informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
- przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.


PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 
Kontakt:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
ul. Rynek 1 (pok. nr 01)
38-400 Krosno
 
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito