start

Animacja współpracy środowiskowej Szkoła – Rodzina – Środowisko

Studia podyplomowe
Animacja współpracy środowiskowej Szkoła – Rodzina – Środowisko lokalne

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1300 zł za semestr
Forma: studia doskonalące

Adresatem dokształcających studiów podyplomowych Animacja współpracy środowiskowej Szkoła – Rodzina – Środowisko lokalne są osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: nauczyciela, dyrektora placówki, pedagoga, pracownika samorządu lokalnego, pracownika socjalnego, pracownika instytucji kulturowych, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej.

Sylwetka absolwenta: Absolwent podyplomowych studiów Animacja współpracy środowiskowej Szkoła – Rodzina –Środowisko lokalne może znaleźć zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, samorządowych, kulturowych, pracujących z rodziną i szerszym środowiskiem.

Absolwent dwusemestralnych, podyplomowych studiów doskonalących ma szeroką wiedzę o metodyce działań animacyjnych ukierunkowanych na realizację określonych celów w środowisku. Posiada wiedzę na temat modeli, sposobów, metod i form organizacji współpracy w środowisku lokalnym oraz inicjowania działań podejmowanych przez członków społeczności lokalnej. Zna terminologię z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny i teorii współpracy środowiskowej. Absolwent studiów potrafi przedstawić filozoficzne, społeczne, psychologiczne i kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku lokalnym w kontekście angażowania sił społecznych w działania na rzecz ogółu społeczności lokalnej. Przedstawi w sposób wyczerpujący przedstawić cele i zasady współpracy środowiskowej i animacji społecznej, jak też wskazać zadania animatora – pedagoga w tym procesie. W procesie budowania integracji społecznej wykorzystuje w teorii i działaniu diagnozę potrzeb środowiska lokalnego. Zna i potrafi budować współczesne modele i typy współpracy i partnerstwa środowiskowego z uwzględnieniem procesu komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu organizacji i animacji procesu współpracy w środowisku do analizowania i interpretowania określonych sytuacji w środowisku okolicznym, lokalnym i ponadlokalnym. Ponadto wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki społecznej odnosząc się do współpracy i animacji działań środowiskowych oraz projektuje adekwatne do potrzeb oddziaływania pedagogiczne w środowisku lokalnym. W procesie współpracy na wysokim poziomie potrafi się komunikować w mowie i na piśmie. Absolwent omawianych studiów jest osobą, która prezentuje własne pomysły, sugestie, dotyczące projektowanych działań w środowisku lokalnym popiera je trafną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i konkretnych efektów dla praktyki. Jednocześnie jest osobą, która potrafi realnie ocenić poziom swojej wiedzy oraz umiejętności; umie wskazać obszary wymagające podniesienia bądź uzupełnienia kwalifikacji; ma motywację do: samokształcenia w sferze osobistej i zawodowej, pogłębiania wiedzy i umiejętności twórczych. Prezentuje postawę otwartości na innych tak w wymiarze jednostkowym jak i instytucjonalnym.

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów, absolwent uzyskuje kompetencje i umiejętności do wdrażania w środowisku lokalnym działań na rzecz określonych grup, w tym dzieci i młodzieży również z deficytami, rodziców, osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych organizowanych na podłożu animacji środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem:
1 umiejętności organizowania działań na rzecz konkretnej grupy odbiorców, upowszechniania współpracy w środowisku pomiędzy znaczącymi podmiotami środowiskowymi;
2 kształtowania nawyków działania w środowisku na rzecz społeczności lokalnej;
3 umiejętności przekazywania inicjatywy innym osobom w środowisku oraz wyzwalania twórczej aktywności podmiotu, powodując rozwój komunikowania społecznego
4 Umiejętności wykorzystywania w praktyce metody integracji i partycypacji społecznej.

Cel studiów: Uczestnicy studiów kształcą umiejętności organizacyjne w zakresie budowania partnerstwa środowiskowego, animacyjne, komunikacyjne i metodyczne w zakresie integracji i partycypacji społecznej. Ukończenie studiów podyplomowych Animacja współpracy środowiskowej Szkoła – rodzina – środowisko lokalne ułatwi słuchaczom m.in.:
kształtowanie umiejętności rozwijania edukacji środowiskowej w adekwatnym do potrzeb środowiska modelu
rozwijanie twórczej działalności w środowisku i integrację członków społeczności lokalnych wokół wspólnych celów
efektywne organizowanie działań opartych na współpracy w środowisku lokalnym,
usprawnianie przepływu komunikacji w środowisku między znaczącymi podmiotami środowiskowymi
Liczba godzin dydaktycznych: Ogólna liczba godzin wynosi 270, w tym:
liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) –100
liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) –150
liczba godzin praktyk asystenckich – 20
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru.

Odpłatność za studia 2 600 zł
Kolejne opłaty wynoszą:
2600 zł przy płatności jednorazowej lub
I rata 1300 zł
II rata 1300 zł
Rozpoczęcie zajęć: listopad 
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.
 

Warunki przyjęcia:
Złożenie wymaganych dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
- 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.
Kandydat zostanie powiadomiony listem poleconym o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
ul. Rynek 1 (pok. nr 01) lub drogą pocztową.

Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8
 

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01 tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail:

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito