start

Statut

Załącznik nr  2 do uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie nr 52/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Statutu Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
 
STATUT
NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA
PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE
Tekst jednolity
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.      Niepubliczny Ośrodek Dokształcania  zwany dalej „ Ośrodkiem” jest placówką działającą przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
2.      Ośrodek, o którym mowa w § 1działa na podstawie:
a)      ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( j.t. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) o systemie oświaty;
b)      niniejszego Statutu.
§ 2
Ośrodek, o którym mowa w § 1w  ma swoją siedzibę pod adresem: Krosno, Rynek 1, 38-400 Krosno.
§ 3
1.       Osobą Prowadzącą Ośrodek jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie, posiadająca osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz.572 j.t. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
2.      Osoba Prowadzącą Ośrodek jest odpowiedzialna za jego działalność, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe oraz organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu.
 
§ 4
Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 
 
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 5
1.      Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie rozwoju osobistego, zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, rozwoju uzdolnień i kwalifikacji w szczególności
 z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Ośrodek umożliwia uzyskanie
 i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
2.      Do zadań Ośrodka należą:
a)       organizacja zajęć w systemie stacjonarnym, zaocznym lub w systemie łączącym wymienione formy, korzystając również z e-learningu;
b)      organizacja kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia;
c)       zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy;
d)      stosowanie w procesie kształcenia nowatorskich metod oraz technik multimedialnych.
3.      Dyrektor działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w imieniu Osoby Prowadzącej.
 
Rozdział III
Organy Ośrodka
 
§ 6
1.       Organem Ośrodka jest Dyrektor.
2.       Dyrektora powołuje i odwołuje działający w imieniu  Osoby Prowadzącej Placówkę- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
3.       Dyrektor działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w imieniu Osoby Prowadzącej.
 
§ 7
1.      Głównymi zadaniami Dyrektora są:
a)      organizacja pracy Ośrodka od strony merytorycznej i dydaktycznej;
b)      organizacja kursów oraz innych form kształcenia ustawicznego;
c)      dobór kadry pedagogicznej;
d)      nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;
e)       zapewnienie planów zajęć i programów nauczania;
f)      prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia;
g)       reprezentowanie Ośrodka  na zewnątrz;
h)     współpraca z Osobą  Prowadzącą;
i)        dbanie o powierzone mienie;
j)        zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej Ośrodka;
k)      kierowanie promocją i reklamą Ośrodka oraz Osoby Prowadzącej.
2.      Dyrektor za zgodą organu kolegialnego Osoby Prowadzącej może powołać i odwołuje  kierownika danej formy kształcenia zwanego dalej „Kierownikiem”.
3.     Zakres czynności, obowiązków i kompetencji kierownika określa  w drodze zarządzenia dyrektor Ośrodka w porozumieniu z działającym imieniem Osoby Prowadzącej Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
 
Rozdział IV
Organizacja Ośrodka
 
§ 8
1.       Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia.
2.      Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia ustawicznego.
§ 9
1.      Przyjęcie Słuchacza do grupy następuje w oparciu o dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności lub na podstawie egzaminu wstępnego.
2.       Sposób naboru każdorazowo określa Dyrektor, umieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Osoby Prowadzącej Ośrodek, w miejscach publicznie dostępnych, w tym na i w budynkach Osoby Prowadzącej Ośrodek.
3.      Zasady ukończenia danej formy kształcenia określa jej regulamin.
§ 10
1.      Ośrodek może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.
2.       Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu danej formy kształcenia podejmuje dyrektor  Ośrodka po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ kolegialny Osoby Prowadzącej.
 
Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników
§11
W celu realizacji zadań Ośrodka Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez działającego imieniem Osoby Prowadzącej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac w oparciu o umowy cywilno-prawne.
§12
Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego mogą prowadzić osoby
o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami” w szczególności :
a)       nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich;
b)      nauczyciele szkół różnego typu;
c)       instruktorzy i lektorzy języków obcych,
d)     specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. księgowi, prawnicy, psycholodzy;
e)       instruktorzy i trenerzy sportowi;
f)      przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek;
g)       i inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.
§13
Obowiązkiem wykładowcy jest w szczególności:
a)       rzetelne przygotowanie się do zajęć;
b)      dostosowywanie się do wymagań dyrekcji Ośrodka w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu nauczania;
c)       bieżące prowadzenie dokumentacji z  przebiegu  nauczania;
d)     ochrona danych osobowych słuchaczy (uczestników kursu, szkoleń itp.)
e)       stosowanie nowatorskich i atrakcyjnych metod nauczania;
f)      wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
g)       znajomość i przestrzeganie zapisów statutu oraz regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
 
§14
1.      Wykładowcy mają prawo do:
a)       dostępu do programów nauczanych przedmiotów;
b)      swobody w doborze metod i form pracy;
c)      korzystania z pomocy dydaktycznych oferowanych przez organ prowadzący;
d)     poszanowania godności osobistej.
2.      Wykładowca, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą także w innej placówce o podobnym charakterze nie może:
a)      prezentować Słuchaczom Ośrodka, materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą oraz (i) logo placówki konkurencyjnej;
b)      prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy Ośrodka na rzecz placówki konkurencyjnej;
c)      prezentować Słuchaczom Ośrodka  materiałów reklamowych placówki konkurencyjnej.
3.       Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do Wykładowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek w podobnym zakresie co działalność Ośrodka.
§15
1.      Kierownikiem danej formy kształcenia jest Dyrektor Ośrodka lub Kierownik będący osobą z grona kadry szkoleniowej zaangażowaną w realizację danej formy kształcenia.
2.       Kierownik danej formy kształcenia jest odpowiedzialny za:
a)      prowadzenie  dokumentacji związanej z kierowaną przez niego formą kształcenia;
b)     działania koordynacyjne, w tym przygotowania preliminarza wydatków, ustalanie terminarzy odbywania zajęć, harmonogramu zajęć, przydzielanie sal dydaktycznych oraz opracowania merytorycznego i finansowego z danej formy kształcenia.
c)      nadzorowanie realizacji  programu nauczania przez osoby prowadzące zajęcia.
§16
1.      W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Ośrodka, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.
2.      Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Ośrodka określa Dyrektor.
Rozdział VI
Prawa i obowiązki słuchaczy
 
§17
1.      Słuchacz ma prawo do :
a)       zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Ośrodka, a także pomocy nauczycieli, zgodnie z planem nauczania;
b)      poszanowania godności osobistej:
c)       rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie poszczególnej formy
2.      Słuchacz ma obowiązek :
a)       stosowania się do niniejszego statutu oraz  regulaminu danej formy kształcenia;
b)      zapoznawania się z podawanymi do wiadomości zarządzeniami Dyrektora;
c)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia  w zajęciach;         
d)     regulowania należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie zawartej z uczestnikiem danej formy kształcenia.
 
§18
1.      Dyrektor ma prawo skreślić Słuchacza z listy Słuchaczy w przypadku:
a)       braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie;
b)     nie stosowania się do postanowień niniejszego statutu lub regulaminu danej formy kształcenia.
2.      Dyrektor skreśla Słuchacza z listy Słuchaczy w przypadku pisemnej rezygnacji z danej formy kształcenia
3.      W przypadku skreślenia,  o którym mowa w ust. 1, Słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
4.      W przypadku, o którym mowa w ust. 2 jeżeli rezygnacja następuje po rozpoczęciu danej formy Słuchaczowi zwraca się część opłaty, stosunkowo do czasu pozostałego do końca danej formy kształcenia.
5.      Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Rektora Osoby Prowadzącej Ośrodek w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu. Ostateczną decyzję o skreśleniu podejmuje za organ prowadzący upoważniony pracownik tego podmiotu prawnego.
§19
1.   Działalność Ośrodka finansowana jest z opłat wnoszonych przez słuchaczy.
2.   Obsługę księgową Ośrodka zapewnia Osoba Prowadząca.
3.   Ośrodek współpracuje z Osobą Prowadzącą i na zasadach ustalonych osobnymi regulaminami korzysta z mienia i zasobów bibliotecznych Osoby Prowadzącej.
§20
1.      Ośrodek może być zamknięty decyzją Osoby Prowadzącej.
2.      W przypadku likwidacji Ośrodka jego majątek zostaje przekazany Osobie Prowadzącej.
3.       Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Ośrodka jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.
§21
1.       Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Osoba Prowadząca Ośrodek w trybie wymaganym statutem Osoby Prowadzącej, do zmiany jej statutu.
2.      O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Ośrodka lub warunków statutowych Osoba Prowadząca powiadamia organ prowadzący ewidencję,  o której mowa w art. 82 ust.1  ustawy o systemie oświaty w terminie miesiąca 14 dni od dokonania zmiany.
3.      Niniejszy statut obowiązuje od dnia podpisania przez Osobę Prowadzącą.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito