start

Regulamin kursów

 
Regulamin kursów jako formy kształcenia
 w Niepublicznym Ośrodku Dokształcania
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
I.  Przepisy ogólne
 
§ 1
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji formy kształcenia w postaci kursów prowadzonych w Niepublicznym Ośrodku Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zwanym dalej „NOD PWSZ”.
 
§ 2
1.    Do celów niniejszego Regulaminu przez „kursy” rozumie się w szczególności kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz inne kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004., Nr 256, poz. 2572 j. t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2.    Celem kursów prowadzonych w NOD PWSZ jest:
a)     podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
b)     przygotowanie do egzaminów czeladniczych oraz  potwierdzających kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i  w sposób określony w odpowiednich przepisach;
c)     poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu;
d)     rozwijanie i udoskonalanie posiadanych umiejętności.
3.    Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub łączącej obie ww. formy, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 
II.  Zasady uruchamiania kursu
§ 3
1.    Decyzję o uruchomieniu danego kursu w NOD PWSZ podejmuje Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w porozumieniu z Rektorem tej Uczelni.
2.    Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie może powierzyć innej osobie z grona kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację kursu funkcję Kierownika Kursu. W takim przypadku Kierownik Kursu przejmuje wszelkie zadania Dyrektora Ośrodka związane z przedmiotowym Kursem.
 
III.   Organizacja i dokumentacja kursu
§ 4
1.  Dyrektor lub Kierownik, o których mowa w ust. 2 § 3, są odpowiedzialni za przebieg i organizację procesu dydaktycznego prowadzonych kursów, w tym w szczególności:
a)     opracowanie programu nauczania z zachowaniem zasad określonych w ust. 2;
b)     zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć;
c)     zapewnienie odpowiednich pomieszczeń wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
d)     bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
e)     przeprowadzenie rekrutacji;
f)      prowadzenie dokumentacji;
g)     przeprowadzenie zaliczeń, egzaminów z przedmiotów objętych programem;
h)     przygotowanie dla uczestników zaświadczeń o ukończeniu kursów;
i)      prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
2.  Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:
-       materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia na odległość;
-       bieżącą ewaluację postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący nauczanie;
-       bieżącą ewaluację aktywności osób prowadzących zajęcia.
3.  Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem e-learningu określa organizator kursu.
4.  Zaliczenie przedmiotu nie może odbywać się za pomocą formy e-learningu.
5.  Przed rozpoczęciem kursu osoby określone w ust. 1 każdorazowo opracowują programy nauczania uwzględniające: podstawę programową kształcenia dla danego typu kursu określoną w przepisach ustawy o systemie oświaty, zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania i wydanych na podstawie przepisów wykonawczych dokumentacji, w tym obejmujące:
a)     nazwę formy kształcenia;
b)     czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
c)     wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
d)     cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
e)     plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
f)      treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
g)     opis efektów kształcenia;
h)     wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
i)      sposób i formę zaliczenia.
6.  Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego kursu.
7.  Grupa dydaktyczna liczy nie mniej niż 20 Słuchaczy.
 
IV. Kadra dydaktyczna
§ 5
1.  Zajęcia na poszczególnych kursach mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”, w szczególności:
a)     nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich;
b)     nauczyciele szkół różnego typu;
c)     instruktorzy i lektorzy języków obcych;
d)     specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności, np. księgowi, prawnicy, itp.;
e)     instruktorzy i trenerzy sportowi;
f)      przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek;
g)     inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.
2.  Do obowiązków kadry dydaktycznej  należy w szczególności:
a)     realizacja treści kształcenia w oparciu o program nauczania na danym kursie;
b)     stosowanie ustalonych w niniejszym Regulaminie form zaliczeń poszczególnych przedmiotów wyodrębnionych w programie nauczania;
c)     stosowanie zasad i kryteriów oceniania zgodnych z Regulaminem;
d)     własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych w procesie kształcenia;
e)     prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia na danym kursie;
f)      opracowanie zestawu wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania bieżącego oraz uzyskiwania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, a także zapoznanie z tymi wymaganiami słuchaczy danego kursu. Informacje o wymaganiach przekazane zostaną słuchaczom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Fakt zapoznania z wymaganiami potwierdzony będzie wpisem w dzienniku zajęć.
 
 
V.   Dokumentacja przebiegu nauczania
§ 6
1.  Organizator kursu prowadzi dokumentację, dla każdej formy kursu, która obejmuje:
a)   program nauczania;
b) dziennik zajęć;
c)   harmonogram zajęć;
d) protokół z przeprowadzonego zaliczenia, egzaminu;
e)   karty przedmiotów;
f)    opis efektów kształcenia;
g)   ewidencję wydanych zaświadczeń.
2.  Kształcenie na kursach różnego typu prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:
a)     nazwę formy kształcenia;
b)     czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego realizacji;
c)     wymagania wstępne dla uczestników kursu określone w przepisach o prawie oświatowym i rozporządzeniach MEN;
d)     cele kształcenia i sposoby ich ewaluacji;
e)     treści nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów;
f)      opis efektów kształcenia;
g)     wykaz literatury, środków i materiałów dydaktycznych;
h)     sposób i formę zaliczenia.
3.  Dziennik zajęć powinien zawierać:
a)     imiona i nazwiska słuchaczy kursu;
b)     adnotację dotyczącą obecności słuchaczy na zajęciach;
c)     nazwy przedmiotów;
d)     liczbę godzin zajęć;
e)     tematy zajęć.
4.  Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz szczegółowe terminy zjazdów.
5.  Protokół z przeprowadzonego zaliczenia zawiera:
a)     imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Rektora PWSZ im. S. Pigonia na wniosek Dyrektora NOD do przeprowadzenia zajęć i zaliczeń;
b)    termin zaliczenia;
c)     imiona i nazwiska słuchaczy danego kursu;
d)    wynik zaliczenia oraz ocenę końcową;
e)     podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie;
f)      pisemne prace słuchaczy kursu (jeżeli zaliczenie miało formę pisemną) lub zestaw pytań (jeżeli zaliczenie miało formę ustną).
6.  Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
a)     imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub numer dowodu potwierdzającego tożsamość) osoby której wydano zaświadczenie;
b)     datę wydania zaświadczenia;
c)     numer zaświadczenia;
d)     datę odbioru zaświadczenia.
 
VI.  Warunki i zasady oceniania na kursie
§ 7
1.     Na kursie obowiązuje wewnętrzny system oceniania określony niniejszym Regulaminem, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen:
a)       ocen bieżących (cząstkowych),
b)       ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów,
c)       oceny ostatecznej ustalonej przez nauczycieli powołanych przez Rektora PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie na wniosek Dyrektora NOD, do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursie.
2.     Oceny bieżące i końcowe z poszczególnych przedmiotów ustala się w stopniach według następującej skali:
bardzo dobry 5 bdb ;
plus dobry + 4 plus db;
dobry 4 db;
plus dostateczny +3 plus dst;
dostateczny 3 dst;
niedostateczny 2 ndst
3.     Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie, np. testów, sprawdzianów, obserwacji pracy słuchaczy, zaangażowania, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych.
4.     Ocenę końcową ustalają nauczyciele po przeprowadzeniu zajęć z danego przedmiotu.
5.     Oceny końcowe wpisywane są do protokołu zaliczeniowego z danego przedmiotu lub do dziennika zajęć.
6.     Zaliczenie kursu może składać się z części teoretycznej i praktycznej, w zależności od charakteru kursu.
7.     Dyrektor NOD wskazuje przewodniczącego zespołu przeprowadzającego zaliczenie. Przewodniczący kieruje pracą zespołu i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.
8.     Oceny są jawne dla słuchacza; na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona.
9.     Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.
 
VII.   Praktyka zawodowa
§ 8
  1. W przypadku gdy w programie nauczania wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze zobowiązani są odbyć praktykę w określonym programem nauczania wymiarze godzin.
  2. Podstawą odbywania praktyki jest umowa zawierana pomiędzy NOD a zakładem, instytucją przyjmującą uczestnika kursu na praktykę.
  3. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot odpowiedzialny za realizację praktyk.
  4. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki lub części zajęć dydaktycznych składa podanie do dyrektora NOD oraz odpowiednie zaświadczenia, świadectwa, dyplomy potwierdzające kwalifikację w danym zakresie. Rozpatrzone podanie dołączane jest do  dokumentacji przebiegu kształcenia na danym kursie.
 
 
VIII.   Prawa i obowiązki uczestnika kursu
§ 9
1.  Słuchacz ma prawo do:
a)     zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków ośrodka, a także pomocy nauczycieli, zgodnie z planem nauki;
b)     poszanowania godności osobistej;
c)     rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w ust. 10;
d)     zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
2.  Słuchacz ma obowiązek:
a)     stosowania się do Statutu i Regulaminu NOD PWSZ oraz Regulaminu Pracowni, w której odbywają się zajęcia laboratoryjne;
b)     zapoznawania się z podawanymi do wiadomości zarządzeniami Dyrektora NOD;
c)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach z zastrzeżeniem, że łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności Słuchacza w semestrze nie może przekroczyć 1/4 ogólnej liczby wszystkich godzin przewidzianych programem kursu;
d)     regulowania należności za udział w kursie na zasadach określonych w umowie oraz niniejszym regulaminie.
3.  Utrwalanie treści zajęć w formie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i w celach dydaktycznych do użytku Słuchaczy kursu, na których prowadzone są zajęcia.
4.  Słuchacz podejmujący kształcenie na dowolnym kursie posiadający:
a)     dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;
b)     świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny;
c)     świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
d)     świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
e)     świadectwo ukończenia liceum profilowanego;
f)      świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;
g)     zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
jest zwalniany, na swój wniosek pisemny złożony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
 
IX.  Odpłatność za kursy
§ 10
1.       Kursy prowadzone przez NOD PWSZ są odpłatne.
2.       Wysokość opłat za kurs ustalana jest na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o plan finansowy NOD PWSZ na dany rok szkolny.
3.       Wraz z dokumentami, o których mowa w  § 6 ust. 2, kandydat na Słuchacza wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). W przypadku kontynuowania kształcenia na kursie opłata ta jest zaliczana na poczet opłat za kurs, a w przeciwnym razie jest zwracana tylko z powodu nieuruchomienia kursu.
4.       Szczegółowe warunki, wysokość i zasady odpłatności reguluje umowa zawierana z każdym Słuchaczem.
5.       Niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie określonym w umowie powoduje skreślenie Słuchacza z listy uczestników Kursu.
6.       W przypadku nieuruchomienia Kursu opłata jest w całości zwracana na konto bankowe podane przez Słuchacza.
 
X.  Nabór i warunki ukończenia uczestnictwa w kursie 
§ 11
1.       Sposób naboru na poszczególny kurs każdorazowo określa Dyrektor NOD, umieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz w miejscach publicznie dostępnych, w tym w siedzibie i w budynkach uczelni.
2.       Decyzję o przyjęciu Słuchacza do danej grupy w oparciu o dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności lub na podstawie egzaminu wstępnego, podejmuje Komisja Rekrutacyjna ds. danego kursu przy NOD PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie.
3.       W skład Komisji Rekrutacyjnej przy NOD PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie każdorazowo powoływanej przez Dyrektora NOD wchodzą: Dyrektor NOD jako Przewodniczący oraz dwóch członków Komisji, którzy są pracownikami dydaktycznymi PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie i posiadają wiedzę z zakresu kursu, na który prowadzony jest nabór oraz pracownik administracji PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie.
4.       Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przy NOD PWSZ w Krośnie przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzi trzech członków, posiadających wiedzę z zakresu kursu, na który prowadzony jest nabór, powołanych na 2-letnią kadencję przez Dyrektora NOD PWSZ oraz z urzędu Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
5.       Warunkami uczestnictwa w kursach jest:
a)     złożenie dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu kształcenia wymaganego do przystąpienia do danego kursu;
b)     podpisanie umowy między NOD PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, a Słuchaczem kursu;
c)     złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy, o której mowa w pkt 2.
6.    Warunkiem otrzymania zaświadczenia, świadectwa ukończenia kursu jest:
a)     zrealizowanie programu przewidzianego w programie kształcenia;
b)     zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów zawartych w planie danego kursu;
c)     zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się w formie pisemnej lub w formie ustnej;
d)     uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec NOD przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
Utrwalanie treści zajęć w formie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i w celach dydaktycznych do użytku Słuchaczy studiów podyplomowych, na których prowadzone są zajęcia.
7.  Słuchacz, który ukończył dany kurs otrzymuje zaświadczenie lub świadectwo o ukończeniu kursu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
a)     Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursuuprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną lub egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. Osoba, która zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
b)     Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje).
8.  Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza w przypadku:
a)     braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie (w takim przypadku przed skreśleniem, Słuchacz jest wzywany przez Ośrodek do zapłaty nieuregulowanych należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania),
b)     niestosowania się do postanowień statutu lub regulaminu kursów.
9.  W przypadku skreślenia, Słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia. NOD przy PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie zwraca mu tylko część opłaty, stosunkowo do czasu pozostałego do końca kursu. W przypadku skreślenia Słuchacz nie otrzymuje zaświadczenia.
10.    Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora NOD do Rektora PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu. Ostateczną decyzję o skreśleniu może podjąć za Rektora PWSZ w Krośnie upoważniony pracownik Uczelni.
11.    Słuchacz w każdym czasie może zrezygnować z kursu, jeżeli jednak uczyni to po jego rozpoczęciu NOD przy PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie zwraca mu tylko część opłaty, stosunkowo do czasu pozostałego do końca kursu. W przypadku rezygnacji Słuchacz zostaje skreślony z listy Słuchaczy i nie otrzymuje zaświadczenia.
 
XI.  Postanowienia końcowe
 
§ 12
1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a także Statut NOD przy PWSZ w Krośnie.
2.   Regulamin jest dostępny dla słuchaczy na stronie internetowej www.pwsz.krosno.pl.
 
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito