start

Regulamin i deklaracja

 Regulamin programu

„Szkoły Partnerskie”
 
1.     Organizatorem programu: Szkoły Partnerskie jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
2.     Program jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego oraz powiatów województw ościennych, graniczących z województwem podkarpackim.
3.     Między organizatorem a uczestniczącymi szkołami nie powstają żadne zobowiązania finansowe z tytułu realizowanego programu partnerskiego.
4.     Celem programu jest upowszechnianie i popularyzowanie nauki w zakresie kierunków kształcenia, prowadzonych w PWSZ w Krośnie, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wspieranie podejmowanych przez szkoły inicjatyw na rzecz rozwoju intelektualnego i obywatelskiego młodzieży oraz wspieranie kadry pedagogicznej uczestniczących szkół w rozwoju osobistym i zawodowym, w podnoszeniu kwalifikacji, a także w realizacji wszelkich innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.
5.     Szkoła przystępuje do programu przesyłając na adres PWSZ w Krośnie formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu.
6.     PWSZ w Krośnie może zorganizować na wniosek dyrektora szkoły partnerskiej, zajęcia wykładowe, ćwiczenia lub warsztaty, o tematyce zaproponowanej przez Radę Pedagogiczną.
7.     Zajęcia organizowane przez PWSZ w Krośnie mogą się odbywać w obiektach uczelni lub w siedzibie szkoły partnerskiej.
8.     Pracownicy PWSZ w Krośnie mogą, za zgodą JM Rektora, na wniosek dyrektora szkoły partnerskiej, sprawować nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu realizowanego przez szkołę.
9.     Organizatorzy zobowiązują się do przedstawiania uczestniczącym szkołom oferty udziału w otwartych wykładach i zajęciach warsztatowych dla nauczycieli i grup zainteresowanych uczniów; organizacja tych zajęć podlega szczegółowemu uzgodnieniu z prowadzącymi.
10. Szkoła uczestnicząca w programie zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu na zewnątrz budynków szkoły, przekazanej przez PWSZ w Krośnie, tablicy z logo i nazwą uczelni oraz napisem „Szkoła Partnerska”. Szkoła zobowiązuje się również do zamieszczenia analogicznych symboli na swojej stronie internetowej.
11. Szkoła uczestnicząca w programie zobowiązuje się do poinformowania uczniów o przystąpieniu i celach programu „Szkoły Partnerskie”, a także do informowania ich o aktualnych przedsięwzięciach związanych z programem poprzez zamieszczanie w widocznym miejscu informacji, plakatów i ogłoszeń oraz poprzez umieszczanie stosownych informacji i linków na własnej stronie internetowej.
12. Dodatkowo, nauczyciele szkół partnerskich mogą uczestniczyć w innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez PWSZ w Krośnie, w tym w kursach, studiach podyplomowych, ponosząc opłatę ze zniżką, ustalaną każdorazowo przez JM Rektora PWSZ w Krośnie, na wniosek dyrektora szkoły.
13. Strony uczestniczą w programie dobrowolnie. W przypadku niewywiązywania się stron z obowiązków wynikających z programu, współpraca może zostać przerwana w każdym czasie.
14. Przystąpienie do programu oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito