start

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie


Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Do wyboru specjalności:                      

- Zarządzanie instytucjami publicznymi
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 

Zarządzanie instytucjami publicznymi - umożliwia uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pożądanych, z punktu widzenia zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w tym w administracji, ale również w obsłudze administracyjnej sektora przedsiębiorstw. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy różnorodnych instytucji sektora finansów publicznych, organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, ale również na stanowiskach administracyjnych w przedsiębiorstwach. Program studiów umożliwia wszechstronne poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej, zarówno w wymiarze makro, jak i mikroekonomicznym, jak i uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne poruszanie się w obsłudze biurowej i zarządzaniu komórkami organizacyjnymi odpowiadającymi za obsługę administracyjną różnorodnych podmiotów. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych pierwszego poziomu w instytucjach publicznych, urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także w organach administracyjnych podmiotów gospodarczych. Posiada przy tym umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie, czy zmian w prawodawstwie krajowym.

 

Zarządzanie finansami - umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień finansowych, w tym umiejętności interdyscyplinarnych, jakie wymagane są od działów odpowiedzialnych za sprawy finansowe we wszelkiego typu organizacjach. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zarządzania procesami finansowymi, pracy w działach księgowo-finansowych, czy controllingu. Posiadają wiedzę i umiejętności dające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, bankach, firmach konsultingowych, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach doradztwa podatkowego i pośrednictwa nieruchomościami. Stwarza to perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Dzięki poszczególnym modułom, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, kosztorysowania, przygotowania sprawozdań finansowych, analizy finansowej dla planowanych przedsięwzięć, czy też konstruowania programów motywacyjnego wynagradzania. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwalają również w perspektywie czasu na przygotowanie się do zdobycia certyfikatu księgowego, kwalifikacji biegłego rewidenta, agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, czy maklera giełdowego.

 

Zarządzanie w przedsiębiorstwie - obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu różnych obszarach, z nastawieniem na procesy i funkcje zarządcze w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Szerokie ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem na niepewnym, rozdrobnionym i wysoko konkurencyjnym rynku, pozwala na właściwą identyfikację możliwości i ograniczeń rynkowych oraz elastyczne reagowanie na zmiany w koniunkturze gospodarczej w wymiarze globalnym i krajowym. Program kształcenia na tej specjalności pozwala na nabycie szczególnie wysokich umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych najniższego i średniego szczebla, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Specjalność ta polecana jest również studentom i absolwentom innych kierunków studiów, zainteresowanych nabyciem kwalifikacji menedżerskich.


Na przykład Zarządzanie…

 

Kierunek Zarządzanie, mimo niżu demograficznego, cieszy się wśród kandydatów niesłabnącym zainteresowaniem. Od lat jest to znajdujący się w pierwszej trójcie najchętniej wybieranych kierunków studiowania w Polsce. Studia na Zarządzaniu rozwijają kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz kierownika najniższego szczebla.  Po zdobyciu dostatecznego doświadczenia praktycznego natomiast, absolwenci tego kierunku są predystynowani do piastowania stanowisk na średnim i najwyższym szczeblu zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, czy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, jako jedyna w subregionie, stwarza możliwości studiowania na kierunku zarządzanie, kształcąc w trzech specjalnościach: zarządzanie finansami, zarządzanie instytucjami publicznymi, a także zarządzanie w przedsiębiorstwie. W trakcie starannie sprofilowanych trzyletnich studiów licencjackich, studenci mają możliwość poznania wielu aspektów zarządzania w różnego typu organizacjach: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, różnorodnych urzędach i instytucjach, czy też zarządzania własną działalnością gospodarczą. Nowopowstały zakład dydaktyczny dysponuje pokaźną bazą firm i instytucji w regionie, w których można odbywać praktyki studenckie. Studenci, w ramach programu ERASMUS, mają także możliwość okresowego studiowania w ośrodkach akademickich za granicą. Wszyscy studiujący przechodzą także obszerny 180-godzinny kurs języka angielskiego. Jednocześnie w trakcie trzech lat, spędzają w firmach na praktykach łącznie piętnaście tygodni, co pozwala wyrobić u przyszłych absolwentów efektywne zachowania kierownicze. Mocną stroną studiowania zarządzania w Krośnie jest także to, że wśród wykładowców dominują praktycy - menedżerowie z doświadczeniem.

Kierunek zarządzanie bardzo chętnie wybierają również studenci kształcący się na innych kierunkach studiów, w tym technicznych, humanistycznych, a także absolwenci wszelkich studiów wyższych, chcących dodatkowo zdobyć wykształcenie menedżerskie. W Krośnie istnieje, oczywiście, możliwość studiowania zarządzania również w systemie studiów niestacjonarnych, a także w systemie stacjonarnym z wysoce zindywidualizowaną możliwością studiowania osób pracujących. Istotnie, studiowanie zarządzania coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, nie tylko jako pierwszym, ale również drugim kierunkiem studiów.

  

Multimedialna Pracownia Praktyki Przedsiębiorczości

Od zeszłego roku akademickiego, w krośnieńskiej uczelni uruchomiana została interaktywna pracownia praktyki przedsiębiorczości, składająca się m.in. ze stanowiska symulującego obsługę klienta, stanowiska prezentacji i wystąpień publicznych, a także stanowiska negocjacji oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

Pracownia jest urządzona w sposób odzwierciedlający wnętrze współczesnej firmy, a także wyposażona w sprzęt multimedialny, umożliwiający zarówno podgląd czasu rzeczywistego, jak również odtwarzanie i analizowanie poszczególnych symulacji ex post.  Stanowiska komputerowe pracowni, a także nowego komputerowego laboratorium systemów zarządzania zostały wyposażone w nowoczesne oprogramowanie zawierające moduły: Optima, Insert, WaPro Asseco oraz SAP.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady wiedzy ekonomicznej, matematycznej, geograficznej i nautologicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, informatycznej.

 Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito