start

Zarządzanie - studia magisterskie

Kierunek Zarządzanie - studia magisterskie

4-semestralne magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie (zarówno w systemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych studiów niestacjonarnych), adresowane są zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów – w przypadku absolwentów studiów humanistycznych, technicznych oraz innych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. 

Studia na kierunku Zarządzanie realizowane są w krośnieńskiej uczelni od 2013 roku na poziomie studiów licencjackich. Od października 2019 roku oferta umożliwia na tym kierunku zarówno studiowanie na poziomie licencjackim, jak i kontynuację nauki na poziomie studiów magisterskich.
Zarządzanie od wielu lat stanowi jeden z najstabilniejszych, a także najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce (dotyczy to zarówno studiów pierwszego stopnia, jak i studiów magisterskich). Według danych Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zarządzanie w ostatnich dziesięciu latach plasowało się nieprzerwanie na jednym z trzech najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce. Corocznie ten kierunek chce studiować blisko trzydzieści tysięcy kandydatów.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Adresowane są zarówno do kandydatów pragnących studiować Zarządzanie jako pierwszy, podstawowy kierunek studiów, jak również absolwentów PWSZ w Krośnie oraz innych Uczelni, posiadających ukończone studia I stopnia (licencjackich i inżynierskich) lub magisterskich, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje menedżerskie, niezbędne w efektywnym wykonywaniu ról kierowniczych (w tym Zarządzanie traktowane jako drugi kierunek studiów). Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespołach oraz kierowania nimi.

Absolwent studiów magisterskich tego kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych z zakresu istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych typów organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania różnorodnych dylematów menedżerskich. Magister posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz opracowywania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym strategicznych. Kończący studia magisterskie na kierunku Zarządzanie posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, a także kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania, negocjowania i przekonywania. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalisty w różnorodnych systemach zarządczych, menedżera, w tym średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit, ale również jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

Kształcenie jest realizowane w następujących specjalnościach:
- Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
- Zarządzanie kapitałem ludzkim
- Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwenci specjalności Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami nabywają umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, publicznymi oraz komercyjnymi (w tym biurowymi i handlowymi), doradztwa na rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania i realizacji budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych, analizy rynku nieruchomości itp. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów kończących tą specjalność są firmy zarządzające lub administrujące nieruchomościami (w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz deweloperzy), firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami rynku pierwotnego i wtórnego, przedsiębiorstwa budowlane, banki (m.in. departamenty kredytów hipotecznych), firmy doradcze (m.in. badające koniunkturę rynkową lub analizujące opłacalność projektów inwestycyjnych), a także praktycznie wszystkie organizacje administrujące nieruchomościami, realizujące przedsięwzięcia remontowo-budowlane oraz posiadające w swojej strukturze piony zarządzania majątkiem trwałym i inwestycyjnym. Studiami powinni być również zainteresowani wykonujący wolne zawody rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomości, czy też zarządcy nieruchomości.
Absolwenci specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem czynnikiem ludzkim, zarządzania procesami, a także pracy w zespole oraz kierowania nim. Studia na tej specjalności dostarczają aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, kształtują umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą, rozwijają umiejętności kierowania zespołem, przygotowują do rozwiązywania wyzwań dotyczących zarządzania pracownikami, a także inspirują do stosowania nowoczesnych metod zarządzania ludźmi. Przygotowują one do podejmowania działań względem najważniejszego potencjału organizacji, jakim są pracownicy - począwszy od opracowania strategii personalnej, poprzez planowanie i dobór kadr, motywowanie pracowników, ich ocenę - po doskonalenie i rozwój ludzi, inwestowanie w kapitał ludzki oraz tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych. Magistrowie kończący tą specjalność dysponują interdyscyplinarnym wykształceniem z zakresu zarządzania ogólnego oraz kapitałem ludzkim. Mogą sprawować funkcje top menedżerów, a także menedżerów pionów i działów personalnych, specjalistów ds. organizacji i zarządzania, specjalistów ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, trenerów, liderów Project Management, konsultantów w zakresie zarządzania zasobami pracy, specjalistów ds. planowania rekrutacji, selekcji oraz systemów motywacyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów tej specjalności mogą być m.in.: komórki personalne i liniowe przedsiębiorstw gospodarczych oraz instytucji publicznych i urzędów – centralnych i lokalnych, urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy, firmy konsultingowe, agencje oraz biura doradztwa personalnego, firmy uczestniczące w programach restrukturyzacyjnych różnych typów organizacji. Studia zainteresują również samodzielnych doradców i konsultantów personalnych oraz menedżerów najwyższego szczebla (w tym jako dodatkowy fakultet) identyfikujących potrzebę uzupełniania własnych kwalifikacji o najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania najważniejszym kapitałem organizacyjnym.
Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające m.in. na podejmowanie decyzji, tworzenie planów, realizację i nadzorowanie działań zarządczych. Kończący tą specjalność są także kompetentni w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, ale również handlem i usługami, komórkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagany jest brikolaż w obszarze zarządzania, wiedzy ekonomicznej, w pewnych aspektach również technicznej, a także umiejętności organizacyjnych. Ta specjalność uwzględnia zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu różnych obszarach, w szczególności ukierunkowanych na procesy i funkcje zarządcze w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Szerokie ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem na niepewnym, turbulentnym oraz wysoko konkurencyjnym rynku, pozwala na właściwą identyfikację możliwości i ograniczeń rynkowych oraz elastyczne reagowanie na zmiany w koniunkturze gospodarczej w wymiarze globalnym i krajowym. Program kształcenia tej specjalności pozwala na nabycie szczególnie wysokich umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania różnorodnych, w tym złożonych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych najniższego i średniego szczebla, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Specjalność ta polecana jest również studentom i absolwentom innych kierunków studiów, w tym technicznych, zainteresowanych nabyciem kwalifikacji menedżerskich.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito