start

Inżynieria produkcji

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI
STUDIA MAGISTERSKIE DRUGIEGO STOPNIA
 
Warunki rekrutacji
 
O przyjęcie na  trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria produkcji może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera:
a)     kierunku z obszaru nauk technicznych,
b)     pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk przyrodniczych, społecznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią ocen uzyskanych w toku studiów.
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:
WR = 10 x O + S
gdzie:
O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia,
S - średnia ocen uzyskanych w toku studiów.
 
Harmonogram rekrutacji:
 
a)     do 19 lutego 2020 r. (do. godz. 23:59) - elektroniczna rejestracja kandydatów -  link do rekrutacji
b)     20 lutego 2020 r. godz.16.00 – wyniki ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
c)     do 26 lutego 2020 r.  – przyjmowanie dokumentów
d)     29 lutego 2020 r. - rozpoczęcie semestru dla studiów niestacjonarnych
e)     27 lutego 2020 r. - rozpoczęcie semestru dla studiów stacjonarnych
 
 
Wymagane dokumenty:
 
a)    formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni);
b)    kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu;
c)    zaświadczenie potwierdzające średnią ocen uzyskaną w trakcie toku studiów;
d)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej - 85 zł;
e)    aktualna fotografia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
f)    opłata za elektroniczną legitymację studencką - 22 zł;
 
Opłata za studia w trybie:
 
- niestacjonarnym - wynosi 2100 zł za semestr

- stacjonarnym - studia nieodpłatne
 
 Informacje szczegółowe
 
Informacje szczegółowe pod numerami telefonów: (13) 43 755 31, (13) 43 755 10, (13) 43 755 70.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito