start

Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

       Studia na kierunku Górnictwo i geologia pozwolą na wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych, górniczych oraz innych gałęziach gospodarki, w których poruszana jest problematyka z zakresu górnictwa i geologii. Zakres uprawnień absolwenta został zaprojektowany zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także z wymogami Wyższego Urzędu Górniczego sformułowanymi w „zaleceniach dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska” (czerwiec 2014 r.), umożliwiającymi uzyskanie uprawnień zawodowych w dozorze górniczym oraz regulacjami prawnymi, w tym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.).

      „Górnictwo” jako zawód  obejmuje grupę zawodową posiadającą wiedzę i uprawnienia w zakresie wydobycia i przeróbki mechanicznej kopalin.

W trakcie studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności wymagane do realizacji zadań związanych m. in. z:

-        organizacją i nadzorem prac w górnictwie, z odwadnianiem górotworu i wyrobisk;

-        eksploatacją złoża i wydobyciem kopaliny;

-        utrzymaniem ruchu w zakładach górniczych;

-        przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym o charakterze geologicznym,
w tym przeciwdziałaniem i zabezpieczeniem osuwisk.

 

            Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie projektowania, wykonywania i nadzorowania robót geologicznych i górniczych z uwzględnieniem nowoczesnych technik i technologii, automatyzacji, informatyzacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz poszanowania środowiska naturalnego.

 Masz do wyboru specjalności (wybór od V semestru studiów):

- Górnictwo odkrywkowe;

- Górnictwo otworowe.

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Inżynier królem – przeczytaj koniecznie

 

W cenie są inżynierowie. Zarówno ci od jakości produktów, jak i specjaliści od produkcji, utrzymania ruchu, automatycy, robotycy. Zatrudniają ich nie tylko nowe firmy produkcyjne, które w ostatnich miesiącach powstały w Specjalnych Strefach Ekono­micznych, lecz także działające od lat spółki z branży górniczej, stalowej i opakowań. Warunkiem zatrudnienia jest jednak dobra znajomość najnowszych technologii i języków, bo produkcja, żeby podnieść się z za­paści, musi zwiększyć konkurencyjność i cały czas szukać nowych rynków zbytu - wyjaśnia Artur Ra-gan z agencji Work Express.

Średnie miesięczne wynagro­dzenie polskiego inżyniera wynosi ok. 5 400 zł brutto, ale tak jak w przypadku informatyków wiele zależy od doświadczenia i lokalizacji. Ci zaraz po studiach mogą liczyć na ok. 3-3,5 tys. zł brutto, a ci z kilkunastoletnim doświadczeniem na 7-10 tys. zł brutto. Jednak już zarobki inżynierów tzw. starej daty działających w zawodzie ponad 20 lat wyraźnie spadają. Z raportu Sedlak&Sedlak wynika, że inżynierowie pracujący od 21 do 30 lat zarabiają średnio 6,2 tys. zł brutto, zaś ci ze stażem przekraczającym 31 lat - 5,7 tys. zł brutto.

 

W ostatnich miesiącach ruszyły procesy rekrutacyjne w branży motoryzacyjnej. Na początku sierpnia zaczął się nabór pracowników do nowego zakładu międzynarodowego koncernu BASF w Środzie Śląskiej. Będzie to największa w Europie fabryka katalizatorów spalin w Europie, w której pracę znajdzie docelowo 400 osób. Firma szuka m.in. inżynierów mechaników i elektryków, techników, operatorów maszyn, laborantów, analityków finansowych. Wkrótce zaś ruszy nabór robotników do produkcji. Jesienią zacznie się również rozruch w nowej fabryce amerykańskiego koncernu Dayco w Ty­chach, produkującej elementy do silników samochodowych. Poszukiwani są m.in. różnej specjalności inżynierowie, a także wykwalifikowani pracownicy - przede wszystkim osoby z wiedzą w dziedzinie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej metali oraz obróbki gumy.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito