start

Projekty badawcze

2016

Projekt: Opracowanie i publikacja wydawnictw naukowych (monografie) pod tytułami:

1. Podkarpacka Wołowina. Gusty i preferencje konsumentów. Autorzy: Maria Ruda, Janusz Kilar, Magdalena Kilar, Stanisław Zając, ISBN 978-83-64457-20-3 

2. Dziczyzna. Co o niej wiedzą i czy ją jedzą mieszkańcy Podkarpacia. Autorzy Janusz Kilar, Maria Ruda, Magdalena Kilar, ISBN 978-83-64457-21-0

3. Konsumenckie zainteresowanie wieprzowymi produktami regionalnymi na Podkarpaciu. Autorzy: Maria Ruda, Bożena Kusz, Janusz Kilar, Dariusz Kusz, Magdalena Kilar, ISBN 978-83-64457-22-7

Umowa  (nr OW.VI.052.55.2016.NB) została zawarta na podstawie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wyniku naboru propozycji Projektu do realizacji w ramach Etapu I Planu Operacyjnego Krojowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016-2020 dla Województwa Podkarpackiego.
 
Cel główny Projektu: dokumentacja i transfer nowej wiedzy wytworzonej na podstawie badań konsumenckich wołowiny, dziczyzny i wieprzowych produktów regionalnych wśród mieszkańców Podkarpacia. 
 
Cele aplikacyjne Projektu:
1. podjęcie działań ukierunkowanych na produkcję i popyt wysokiej i gwarantowanej jakości naturalnego regionalnego produktu z bydła simentalskiego pod marką „Podkarpacka Wołowina”,
2. podnoszenie poziomu wiedzy konsumentów o cennych właściwościach prozdrowotnych dziczyzny i wołowiny
3. wykorzystanie potencjału zasobów zwierzyny łownej podkarpackich lasów,
4. rozszerzanie produkcji fermowej jeleniny i danieliny,
5. działania w kierunku lepszej rozpoznawalności podkarpackich wieprzowych produktów regionalnych i tradycyjnych oraz eksponowania ich wysokiej jakości, walorów żywieniowych i zdrowotnych.
 
Określony cel główny i cele aplikacyjne Projektu wpisują się w:
1. Priorytet 1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie na obszarach wiejskich”.
2. Cel 4. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie”.
3. Działanie 6. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”. 
 

 

2015

Dziczyzna z ekologicznego chowu jeleniowatych - innowacyjny biosurowiec kulinarny i do przetwórstwa

Zadanie realizowane we współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami w ramach projektu "TRANSFERENCIA"

Wykonawca projektu: prof. dr hab. inż. Maria Ruda

 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

"Wdrożenie innowacyjnej mieszanki paszowej wzbogaconej wyciągiem z owoców ostropestu plamistego – Silybum marianum (L.) Gaertn. do żywienia tuczników"

Zadanie realizowane we współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami w ramach projektu "TRANSFERENCIA"

Wykonawca projektu: dr inż Janusz KIlar

 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

2014

"Podkarpacka Wołowina" - oczekiwania konsumentów

Zadanie realizowane we współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami w ramach projektu "Nauka idzie w praktykę"

Wykonawca projektu: prof. dr hab. inż. Maria Ruda

 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

"Badania i wdrożenie fitoncydów do preparatów alternatywnych dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatyków, stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich"

Zadanie realizowane we współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami w ramach projektu "Nauka idzie w praktykę"

Wykonawca projektu: dr inż. Janusz Kilar

 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

2013

Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

Zadanie realizowane na podstawie decyzji nr PKre-029-22-22/13(703) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Harmonogram działań 

1. Identyfikacja i ocena zmian pasożytów żołądkowo-jelitowych i płucnych, ocena ekstensywności i intensywności zarażenia jeleni i danieli pasożytami w aspekcie skuteczności stosowanego postępowania prewencyjno-profilaktycznego na fermach

2. Ocena warunków składających się na dobrostan zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ilościowo-jakościowego poziomu żywienia dla właściwego bilansowania potrzeb pokarmowych zwierząt 

3. Ocena behawioru, efektów produkcyjnych, jakości mięsa i bezpieczeństwa chowu zwierząt 

 

Zespół badawczy

prof. dr hab. inż.  Maria Ruda - kierownik projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

dr inż. Janusz Kilar - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

dr inż Dariusz Kusz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

dr n. wet. Mirosław Welz - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie

 

 Sprawozdanie z badań

 Podręcznik: Kilar J., Ruda M., Kusz D.  Ekologiczny chów i użytkowanie gospodarskich zwierząt jeleniowatych. Wyd. RUTHENUS, Krosno, ISBN 978-83-7530-422-0

 

2012

Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

Zadanie realizowane na podstawie decyzji nr PKre-029-6-5/12(610) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Konferencja podsumowująca zadania badawcze z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2012 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 27 i 28 lutego 2012 roku w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W 2012 roku badania realizowało dwanaście jednostek naukowych, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W Konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  prof. dr hab. inż. Maria Ruda i dr inż. Janusz Kilar, którzy zaprezentowali wyniki realizowanego tematu badawczego pt. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji

 

Wykonawcy projektu:

1. prof. dr hab. inż. Maria Ruda - kierownik projektu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

2. dr inż. Janusz Kilar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

3. dr inż. Kazimierz Pokrywka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

4. dr inż. Dariusz Kusz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

5. dr Henryk S. Różański

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

6. dr inż. Stanisław Zając
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

7. dr n. wet. Mirosław Welz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie

8. mgr inż. Magdalena Kilar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Cel badań:

Podjęte badania mają na celu wypracowanie standardów i zasad utrzymywania zwierząt jeleniowatych w ekologicznym chowie, stanowiących dobre praktyki dla zapewniania wysokiego poziomu dobrostanu i jakości mięsa.

 Kronika wydarzeń:

Konferencje naukowe:
19 stycznia 2012
Seminarium „Hodowlana i kulinarna sztuka ekologicznej dziczyzny”
Referaty:
1. Ekologiczny chów jeleniowatych dla pozyskania mięsa 2. Walory odżywcze ekologicznej dziczyzny 3. Zioła do dziczyzny – dodawać czy nie dodawać? 4. Ekologiczna dziczyzna na talerzu.
Po części naukowej odbyła się część kulinarna, w trakcie której uczestnicy seminarium degustowali 9 dań z jeleniny i danieliny przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

22-24 lutego 2012
Studenckie Dni Jakości w Akademii Morskiej w Gdyni.
Referat: „Ekologiczna dziczyzna fermowa jako innowacyjny surowiec kulinarny”

8-14 września 2012
Seminarium „Innowacyjna rola nauki w rolnictwie ekologicznym”
Kraj: Włochy
Uczestnicy: dr inż. Janusz Kilar, dr inż. Stanisław Zając

10-12 września 2012
LXXVII Zjazdu PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
1. Kilar J., Różański H., Kilar M., Ruda M., Welz M., Anglart-Różańska J. 2012. Obecność substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w mięsie jeleniowatych z hodowli fermowej.
2. Kilar J., Różański H., Kilar M., Ruda M., Anglart-Różańska J. 2012. Występowanie pasożytów w wybranych fermach utrzymujących jeleniowate na Podkarpaciu.
 

Promocja badań

16-18 marca 2012
Targi AGOTECH w Kielcach

17 i 18 maja 2012
Festiwal nauki - Krosno

18 maja 2012
Targi „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości” w Rzeszowie

25 – 27 maja 2012
Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „EKOGALA 2012”

26-27 maja 2012
Majówka u Paderewskiego – „Melodia smaków” – Kąśna Dolna k. Tarnowa,
II Ogólnopolska Konferencja Hodowców Jeleniowatych

23-24 czerwca 2012
Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2012, XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

28-29 lipca 2012
Targi Agrobieszczady w Lesku

29 lipiec 2012
Świetlne Miasto – Krosno

24-26 sierpnia 2012
XII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej, Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego,
Regionalny Czempionat Konia Huculskigo, Wystawa Ras Rodzimych

31 sierpnia – 2 września 2012
Karpackie Klimaty, Krosno 2012

 Sprawozdanie z badań

 

 

2011

Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

Zadanie realizowane na podstawie decyzji nr RRre-029-23-20/11(35) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego.
 

Wykonawcy projektu:

1. prof. dr hab. inż. Maria Ruda - kierownik projektu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

2. dr inż. Janusz Kilar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

3. dr inż. Kazimierz Pokrywka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

4. dr inż. Dariusz Kusz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

5. dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz
Politechnika Rzeszowska

6. mgr inż. Magdalena Kilar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

7. dr Henryk S. Różański
AdiFeed sp. z o.o.,  Warszawa

8. dr inż. Rafał Kumek
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

9. dr n. wet. Mirosław Welz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie.

 

Celem zadania jest określenie standardów technologicznych i zasad ekologicznej produkcji dziczyzny z jeleniowatych, stanowiących dobre praktyki dla:

• pozyskania mięsa spełniającego wymagania konsumentów w zakresie jakości, bezpieczeństwa, walorów odżywczych i funkcjonalnych;

• utrzymania wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt.

 

Kronika wydarzeń:

22 maja 2011 r.
Udział w seminarium naukowym pt. "Żywnośc i rolnictwo ekologiczne" w ramach V MiędzynarodowychTargów Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych EKOGALA 2011 w Rzeszowie

Ekologiczna dziczyzna z jeleniowatych - praktyka, kierunki badań - prof. dr hab. inż. Maria Ruda

Aspekty weterynaryjne chowu i hodowli zwierząt dzikich - dr n. wet. Mirosław Welz

 

16 czerwca 2011 r.
 Targi "Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości" w Rzeszowie

 

18-19 czerwca 2011 r.
Dni Otwartych Drzwi - Boguchwała 2011, XIII Regionalana Wystawa Zwierząt Hodowlanych


30-31 lipca 2011 r.
Targi Agrobieszczady w Lesku

 

26-28 sierpnia 2011 r.
XI Pożegnanie Wakcji w Rudawce Rymanowskiej, Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego, Regionalny Czempionat Konia Huculskigo, Wystawa Ras Rodzimych


27-28 sierpnia 2011 r.
Udział w Karpackich Klimatach Krosno 2011

 

11 września 2011 r.
I Ogólnopolska Konferencja Hodowców Jeleniowatych

 

30 września 2011 r.
Otwieramy Przyszłość - Otwarcie Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie

 

20 października 2011 r.
111 Zjazd Oddziału Krośnieńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Polańczyku

  

22 listopada 2011 r.
Konferencja podsumowująca wyniki badań

Sprawozdanie z badań

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito