start

Opłaty na studiach

Opłata za studia od roku akademickiego 2020/2021

 

Za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) powtarzaniem określonych zajęć przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce – 100 zł za punkt ECTS,

2) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – 100 zł za punkt ECTS,

3) przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się – w wysokości ustalonej przez Rektora, z tym, że nie może ona przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%,

 4) kształceniem na studiach niestacjonarnych, w tym powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych w wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych – 100 zł za punkt ECTS.

 5) wznowieniem studiów na studiach niestacjonarnych – 100 zł.

 

Wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla cyklu kształcenia 2020 – 2024:

 1) studia I stopnia

  Kierunek studiów

Wysokość opłaty

 1. Automatyka i robotyka

1 950 zł

 2. Budownictwo

1 900 zł

 3. Energetyka

1 800 zł

 4. Filologia (Filologia angielska, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy)

1 900 zł

 

 5. Filologia (Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską, Język rosyjski i wiedza o Rosji)

1 800 zł

 6. Informatyka

1 850 zł

 7. Inżynieria środowiska

1 800 zł

 8. Mechanika i budowa maszyn

1 950 zł

 9. Międzynarodowa komunikacja językowa

1 800 zł

 10. Pedagogika

1 800 zł

 11. Pielęgniarstwo

2 100 zł

 12. Produkcja i bezpieczeństwo żywności

1 800 zł

 13. Towaroznawstwo

1 750 zł

 14. Turystyka i rekreacja

1 750 zł

 15. Wychowanie fizyczne

1 800 zł

 16. Zarządzanie

1 750 zł

 17. Zielarstwo

1 850 zł

   2)      studia II stopnia

 

 Kierunek studiów

 

Wysokość opłaty

 Inżynieria produkcji

2 100 zł

 Zarządzanie

1 750 zł

 

3)      Terminy wnoszenia opłat:

-     semestr zimowy

      I rata w wysokości 50 % do 15 października 2020 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2020 roku

-     semestr letni

      I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2021 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2021 roku

 

Wysokość opłaty za wydanie lub uwierzytelnianie następujących dokumentów:

 

1)      elekronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,

2)    odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy – 20 zł,

3)      za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu – 20 zł,

 

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.

 

 

 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito